تیم ما

هیئت مدیره:

مهندس خدیجه دانشمند رئیس هیئت مدیره
مهندس عباس شفیع زاده عضو هیئت مدیره
مهندس محمد دانشمند مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
سید ابراهیم هاشمی بازرس اصلی
مهندس مهدی حقیقی بازرس علی البدل

مدیران و پرسنل :

مهندس عباس شفیع زاده مدیر مالی

مهندس محمد صادق دانشمند مدیر روابط عمومی